Survepesuri Aktiivpuhastusvahend RM 81 ASF – 1liiter/260m2

3.00 

Lahjendatud pesuvahend koheseks kasutamiseks.

RM81ASF 1:3 segatud veega – valmis pesuvahend survepesuritele univesaalseks puhastamiseks kuuma kui ka külma veega.

Laos

Kategooria:
Kirjeldus

Kirjeldus

TOODE
 • Kõrgsurvepesurites kasutatav tõhus puhastusvahend
 • Lahustab paakunud õli, rasva ja anorgaanilised plekid
 • Puhastab aktiivselt iga temperatuuri juures
 • Õrnatoimeline puhastus
 • Meeldiva värske lõhnaga
 • Biolagunevad tensiidid, vastavalt määrusele 648/2004/EÜ
 • Eraldab kiirelt õli ja vee (lihtne eraldada = ASF)
 • NTA-vaba
 • Fosfaadivaba
 • Silikoonivaba

1000 ml Kõrgsurvepesur (konsentraadist 1 osa + 3 osa vett) 1-5 % keskmine 260 m²
1000 ml Pihustusseadmed 5-25 % suur 220 m²

HOIATUSED JA OHUTUSALASED SOOVITUSED VASTAVAD EL-I DIREKTIIVIDELE
 • Hoiatus
 • H290 Võib söövitada metalle.
 • H319 Põhjustab tugevat silmade ärritust.
 • P280 Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski.
 • P234 Hoida üksnes originaalpakendis.
 • P264 Pärast käitlemist pesta hoolega
 • P305 + P351 + P338 SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord.
 • P337 + P313 Kui silmade ärritus ei möödu: pöörduda arsti poole.
 • P405 Hoida lukustatult.

Cart